Добре дошли, Гост! Вход или безплатна Регистрация

1. Събиране на данни

Вие можете да посещавате нашия уебсайт без да съобщавате лични данни и запазвайки анонимност. Ние ще узнаем само името на Вашия интернет доставчик и уебсайта, от който се прави посещението. Тази информация се използва само за статистически цели. Едва когато решите активно да използвате възможностите на нашия сайт (чрез регистрация или вход в системата), Вие обявявате пред нас Вашите данни. В крайна сметка Вие винаги имате възможността сами да решите дали искате да ни предоставяте лични данни.

Hitsdelka.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Hitsdelka.bg полага дължимата грижа за защита поверителността на Ползвателите на платформата www.hitsdelka.bg. Hitsdelka.bg избира и прилага с подобаваща грижа необходимите технически и организационни мерки, които да защитят обработваните данни. В частност, Hitsdelka.bg защитава данните срещу тяхното разкриване пред неоторизирани лица, както и обработването им по начин, който нарушава приложимите законови разпоредби. Hitsdelka.bg упражнява постоянен контрол върху процеса на обработване на данни и ограничава достъпа до данни, доколкото е разумно приложимо, като дава необходимите права само в случай на нужда и във връзка с правилното функциониране на платформата.

Личните данни се обработват със съгласието на ползвателите и са необходими за целите на услугите, предоставяни в Hitsdelka.bg и тяхното уреждане.

Предоставянето на каквито и да е лични данни е доброволно. Ползвателите имат правото на достъп до данните си и възможността да ги променят.

Тези данни могат също да бъдат използвани за потвърждение, че лицето отговаря на изискванията, определени в условията за предлагане на услугите и законовите разпоредби.

Hitsdelka.bg предоставя възможност на ползвателите да преглеждат и редактират личните си данни. Hitsdelka.bg може да откаже на ползвател да премахне личните си данни, ако в резултат на тези действия, той би нарушил Условията или приложимите законови разпоредби, и запазването на данните е необходимо за поясняване на обстоятелствата и определяне на отговорността на ползвателя.

Гарантираме ви, че личните Ви данни, както и e-mail адресите, които оставяте в Hitsdelka.bg при регистрация се използват единствено във връзка с нормалното функциониране на Hitsdelka.bg и не се предоставят на трети лица.

Данни, като ЕГН и ЕИК са нужни само при ползватели, регистрирани като изпълнители и служат само за коректно оформяне на платежните документи и не се предоставят на никого.

Лични данни на регистрирани възложители не се правят достояние в сайта. Ако възложител реши да влезе в контакт с избран от него изпълнител, проявил интерес към неговата поръчка, то той сам решава каква лична информация (телефони, адрес, имейл и др.)да предостави.


2. Бисквитки / „Cookies”

Hitsdelka.bg използва „cookie” файлове /т.нар. бисквитки/, които служат както за увеличаване на сигурността, така и за ускоряване на навигацията в сайта. Освен това те ни улесняват в измерването на честотата на извикване на страниците, както и на общата навигация. В случай че опцията за запазване на „cookies” на Интернет браузъра не е активирана, това не пречи да се използва www.hitsdelka.bg, но може да предизвика известни препятствия.