Добре дошли, Гост! Вход или безплатна Регистрация

Общи условия

1. Основни понятия

2. Област на приложение

3. Предмет и описание на обхвата на дейност

4. Регистрация / Вписване и данни на Ползвателя

5. Цени и плащане

6. Съставяне и съдържание на запитване за поръчка / Забранени поръчки

7. Коректно използване на сайта от Ползвателите

8. Промяна на Общите условия

9. Гаранции, права и отговорности

10. Авторски права

11. Уведомяване на ползвателите

12. Конфиденциалност

13. Общи разпоредби

Интернет сайта www.hitsdelka.bg е собственост на СД Агенция Митев-Радулов – гр.Ловеч, ул.Александър Кусев №9, ЕИК 030085889.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, наричани още ОУ, преди да използвате сайта www.hitsdelka.bg за лични и търговски цели. С настоящето Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи условия, представляващи Договор между Вас и фирмата-собственик на този сайт – СД Агенция Митев-Радулов, както и се задължавате да ги спазвате. Общите условия, които са постоянно достъпни на сайта, определят договорните клаузи за достъп до сайта и използването на услугите предлагани от Hitsdelka.bg, както и правата и задълженията на ползвателите.
В случай, че не сте съгласни с тях или с всички последващи промени в тях, моля не използвайте този сайт.

1. Основни понятия

Hitsdelka: Интернет платформа с интернет адрес hitsdelka.bg, собственост на СД Агенция Митев-Радулов
Сайт: Интернет платформата с интернет адрес hitsdelka.bg
Услуга: съвкупност от специализирани трудови дейности, извършвани от физически и юридически лица, наричани изпълнители, в полза или изгода на други лица, наричани възложители
Търг: въведен от hitsdelka.bg способ за отдаване на запитване за поръчка от възложителя, чрез избор на подходящ за него изпълнител, посредством въведено и публикувано в сайта описание на желаната от него услуга
Поръчка: съвкупност от описани в сайта от възложител желани дейности за извършване на искана от него услуга
Описание на поръчка: съвкупност от предоставената от възложителя информация за дадена поръчка
Оферта: възмездна сума и всички условия за плащане и изпълнение на поръчка, предложена от изпълнител за нейното извършване
Ползвател: всяко лице, което през интернет извиква hitsdelka.bg или части от него, независимо дали има регистрация в сайта
Възложител: физическо или юридическо лице, което се е регистрирало на сайта и провежда търг
Изпълнител: физическо или юридическо лице, което се е регистрирало на сайта като изпълнител на услуги, подава оферти и заплаща такса на Hitsdelka
Данни за контакт: информация за установяване на контакт, като E-mail, интернет адрес, телефонен номер

2. Област на приложение

2.1
За да получи достъп до предлаганите от Hitsdelka.bg услуги, ползвателят (изпълнител или възложител) първо трябва да се регистрира. При Регистрация/Вписване е необходимо той да потвърди, че е запознат с Общите условия на Hitsdelka чрез кликване. Регистрацията/Вписването на сайта Hitsdelka.bg, представлява електронно волеизявление, че ползвателят е съгласен с настоящите условия за ползване.
2.2
От момента на Регистрация/Вписване се счита, че ползвателят (изпълнител или възложител) е запознат с Общите условия и ги приема.

3. Предмет и описание на обхвата на дейност

3.1
Интернет платформата www.Hitsdelka.bg е пазарно място, на което регистрираните и платили съответните цени за използване на сайта физически и юридически лица-изпълнители на услуги, имат възможност да печелят поръчки от възложители на такива услуги, посредством онлайн търг, в случай че същите не противоречат на законовите разпоредби, добрите нрави и настоящите Общи условия.
3.2
Hitsdelka не извършва действия от името на възложители или изпълнители. Hitsdelka единствено улеснява ползвателите на сайта при комуникацията помежду им.
3.3
За изпълнителите на услуги Hitsdelka.bg предлага възможности по поемане на поръчки и спечелване на нови клиенти, в замяна на цената за ползване.
3.4
В случай че ползвателят няма направена Регистрация / Вписване, той следва да премине кратка процедура по Регистрация / Вписване, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия, предоставя необходимите данни.
3.5
Hitsdelka.bg си запазва правото да изтрие създадено от ползвател потребителско име, ако то не бъде използвано в продължение на 12 месеца.
Hitsdelka си запазва правото да прекрати взаимоотношението с всеки един ползвател (Възложител или Изпълнител) на сайта, без предварително предупреждение, в случай че ползвателят не е спазил някои от клаузите на Общите условия.
Дължимите до момента суми, остават дължими, а вече преведените на Hitsdelka суми - не подлежат на връщане.
3.6
Договора може да бъде прекратен от ползвателя по всяко време и без предизвестие. С прекратяването ползвателя заявява, че организирани търгове, въведени от него поръчки и подадени оферти с неизтекъл срок към датата на прекратяването на договора не са от значение за него. Тези търгове, поръчки и оферти ще бъдат изтрити от системата на сайта.

4. Регистрация / Вписване и данни на Ползвателя

4.1
Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяната от Hitsdelka.bg услуга посредством собствения й интернет сайт, като същите уреждат правата и задълженията на ползвателите на интернет сайта Hitsdelka.bg.
4.2
Страни по настоящия договор са Hitsdelka.bg от една страна и всеки ползвател (Изпълнител или Възложител) регистрирал се на сайта Hitsdelka.bg.
Общите условия определят договорните клаузи за достъп до сайта и използването на услугите предлагани от Hitsdelka.bg , наричано нататък Hitsdelka, Hitsdelka.bg или ние.
Общите условия са постоянно достъпни на сайта и може да бъдат прочетени и/или принтирани преди Регистрация/Вписване на сайта.
4.3
Ползвателят получава желаните от него потребителско име, парола, както и достъп до съответните услуги на Hitsdelka.bg, след като попълни регистрационния формуляр и се регистрира.
При Регистрация/Вписване и ползване на услугата, ползвателят се задължава да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на Регистрационния формуляр; както и да актуализира потребителските си данни, с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
4.4
В случай на загубване или забравяне на Паролата, Hitsdelka предлага опция за възстановяване на същата при правилно въвеждане на адреса на електронната поща на ползвателя в упоменатия за целта формуляр.
Ползвателят носи отговорност за запазване конфиденциалността на своята парола и потребителско име и за всички извършени при използването им действия.
Ползвателят на сайта в никакъв случай не може да използва неправомерно данните на друго лице или организация и/или потребителско име и парола, които не му принадлежат. От ползвателя се изисква да използва всички разумни средства, за да опази своята парола в тайна и да не позволява тя да бъде използвана от трети лица.
Ползвателят се съгласява да уведоми незабавно Hitsdelka за всяко неправомерно използване на потребителското му име или парола, както и за всяко друго предполагаемо нарушение, което може да наруши безопасността на сайта.
4.5
Ползвателят се задължава да прекратява достъпа до услугите на Hitsdelka (с натискане на Изход) след края на всяка сесия.
Ако някои от данните, предоставени от ползвателя, не са верни, точни, актуални и изчерпателни или са използвани неправомерно, Hitsdelka си запазва правото незабавно да прекрати договора и да откаже бъдещ достъп до сайта.

5. Цени и плащане

5.1
Използването на сайта от Възложителите е безплатно. Ако ползвател се е регистрирал на сайта като изпълнител на услуги, то той може да ползва услугите му само след плащане на съответната цена.
5.2
Всички подробности относно актуалните цени са поместени на сайта и са неразделна част от ОУ.
Hitsdelka си запазва правото да актуализира цените. Актуализираните цени не се прилагат при вече заплатени такси за период.
При промяна, новите цени влизат в сила от обявената предварително дата. Ако изпълнител е заплатил пакет преди тази дата, то той не дължи допълнителна сума на Hitsdelka, както и Hitsdelka не дължи допълнителна сума на платилия изпълнител.
5.3
Платените пакети за изпълнители не могат да бъдат предоставяни или преотстъпвани на други лица.
5.4
В случай на ненавременно плащане, Hitsdelka може или да спре достъпа на изпълнителя до функцията офериране по поръчка.
5.5
Изпълнителят е длъжен да изплати дължимо обезщетение на Hitsdelka в случай на жалба или повдигнато съдебно дело от което и да е трето лице, по повод нередности, незаконни или измамнически действия при използване на сайта, злоупотреба с лични данни или поради каквото и да било друго нарушение на Общите условия от страна на изпълнителя.

6. Съставяне и съдържание на запитване за поръчка / Забранени поръчки

6.1
Съставянето на запитване за поръчка в Hitsdelka представлява необвързващо искане за получаване на оферти по подадена поръчка. Възложителя подава предварително добре обмислени запитвания за поръчки, съставени всеобхватно и пълно, за да се даде възможност на изпълнителите да направят реалистична калкулация на разходите в своите оферти.
Забранено е съставянето на запитвания за поръчки, които нарушават действащи законови норми, настоящите Общи условия, правата на трети лица или добрите нрави.

7. Коректно използване на сайта от Ползвателите

7.1
Ползвателите на сайта нямат право да публикуват съдържание, което има обиден, неприличен или подвеждащ или некоректен характер.
Изпълнителите се задължават да не подават оферти, чието изпълнение не могат да осигурят.
Възложителите се ангажират да не въвеждат в системата на сайта фиктивни поръчки с цел да разгледат или сравнят цените и предложенията на конкурентите си.
7.2
Възложителят запазва анонимност при публикуването на запитване за поръчка. Той решава с кого (един или всички) от отправилите към него оферти или запитвания изпълнители желае да влезе в контакт.
7.3
Hitsdelka.bg не носи отговорност за съдържанието, създадено от ползвателите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Hitsdelka.bg.
Ползвателите на сайта разбират, че информацията, данните, текст, снимки или всякакви други материали от съдържанието, които стават публично достояние или се предават конфиденциално чрез Hitsdelka.bg, са отговорност единствено на лицето, което генерира това съдържание. Възложителят е единственият отговорен за информацията, поместена в неговите заявки за поръчки, изпратени чрез сайта.
Забранено е съставянето на заявки за поръчки, които нарушават законите, правата на трети лица, настоящите Общи условия или „добрите нрави”. Това важи особено за поръчки, касаещи извършване на действия забранени със закон, нарушаване на физическата неприкосновеност на хора или животни.
Ползвателят се задължава да спазва Общите условия на Hitsdelka, както и всички други разпоредби произтичащи от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в Общите условия.
Ползвателят няма право да формулира или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други съображения.
Ползвателят няма право да изпраща, формулира, публикува или разпространява по нерегламентиран от Hitsdelka начин неразрешени рекламни материали или други форми за привличане на клиенти.
Ползвателят няма право да разбива използваните в сайта защита и секретни кодове, да ги копира, разпространява или използва, като няма право и да провокира друго лице към такива действия. Ползвателят се задължава и да не нарушава по какъвто и да било начин изработената за сайта инфраструктура.
Ползвателят няма право да преследва или по друг начин да безпокои друг ползвател.
Ползвателят няма право да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.
Ползвателят се задължава да не формулира, публикува или разпространява по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост.
7.4
Ползвателят се задължава да използва предоставените данни единствено и само за персонална употреба в рамките на неговото занятие. Те не могат да бъдат продавани или предоставяни на трети лица.

8. Промяна на Общите условия

8.1
Hitsdelka си запазва правото по всяко време да променя едностранно настоящите Общите условия, включително цени и пакети, с действие само напред във времето и без действие със задна дата.
Всяко използване на сайта след извършване на подобна промяна предполага, че ползвателят се е запознал със съответните промени в Общите условия, които са поместени на сайта. Hitsdelka не носи отговорност, ако ползвателят не е прочел последния вариант на Общите условия. Актуалните Общи условия могат да се видят по всяко време на адрес: www.hitsdelka.bg.

9. Гаранции, права и отговорности

9.1
Ползвателят разбира и приема обстоятелството, че Hitsdelka не е страна в отношенията между възложители и изпълнители и не поема отговорност за некачествено или лошо изпълнение от изпълнителите, или за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване на услугите на Hitsdelka. В тази връзка възложителят посредством функционалността на сайта има право да използва предоставената му възможност за оценка на изпълнителя, която е видима от всички ползватели на сайта.
9.2
Hitsdelka е освободена от каквато и да е отговорност относно изпълнението на услугите и интерпретацията на паричните транзакции, извършени по време на бизнес-контактите осъществени чрез функционалността на сайта Hitsdelka.bg. Тази отговорност принадлежи изключително на съответния възложител и изпълнител.
Hitsdelka не дава каквато и да било гаранция относно резултатите постигнати при използване на сайта или относно точността и достоверността на наличната в потребителските профили на регистрираните в Hitsdelka изпълнители информация или такава, получена посредством функционалността на сайта. Hitsdelka не може да бъде държана отговорна за съдържанието на разпространявана чрез сайта Hitsdelka информация, свързана със злоупотреба, пренебрежително отношение, незаконни действия или информация, която изтъква недостатъци, нарушава грубо личния живот или каквато и да е друга съмнителна информация, разпространявана от ползвател или трето лице.
Ползвателят е единственият отговорен за информацията, съдържаща се в подадена от него поръчка или оферта, както и за всяка друга информация, предоставена на Hitsdelka с цел да бъде поместена на сайта.
9.3
Hitsdelka не може да бъде държана отговорна за каквато и да било пряка или непряка вреда (като загуби от приходи, оборот, договори, печалба и др.) от използване на сайта, от прекъсване на достъпа до него или от съдържанието на предложенията, поместени на сайта.
Ползвателят сам поема риска за всяка информация и/или всякакви данни, които сваля от сайта или получава посредством употреба на сайта.
Hitsdelka не носи отговорност за съдържанието на която и да е от поместените на сайта реклами и/или запазените търговски марки - отговорност за тях носят рекламодателите.
Hitsdelka осигурява постоянен 24-часов достъп - до уеб сайта Hitsdelka.bg. Предвид типичните за Интернет технически характеристики, Hitsdelka не може да изключи както евентуално прекъсване на достъпа до сайта поради поддръжка, така и евентуално забавяне в преноса на информация. В случай на технически проблем или прекъсване, Hitsdelka ще се погрижи достъпът да бъде възстановен във възможно най-кратък срок. Сайтът не носи отговорност за вреди и щети, възникнали, заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
Hitsdelka не носи отговорност за вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, чиито координати - препратки, банери са публикувани на сайта Hitsdelka.bg a нито пък вреди причинени от лица промотиращи чрез сайта на Hitsdelka.
Hitsdelka не може да бъде подвеждан под отговорност за неизпълнението на една или повече клаузи от договора, ако това неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства или други факти, чийто контрол не е в обсега на Hitsdelka.

10. Авторски права

10.1
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Hitsdelka изключително притежава всички права по интелектуалната собственост във връзка със сайта Hitsdelka.bg.
По тази причина на ползвателя се забранява да използва, експлоатира или заема елементи от сайта - като текстове, формуляри, имена, съкращения, лого-изображения, видео, графични изображения и т.н. или каквато и да е друга форма на интелектуална собственост.
10.2
Ползвателят дава на Hitsdelka изричното право да представя текстове, формуляри, имена, съкращения, лого-изображения, графични изображения, графики, видео и др. или каквато и да е друга форма на интелектуална собственост, предоставени от същия на Hitsdelka чрез подадените в сайта поръчки, оферти или уточняващи запитвания или други бизнес отношения произтекли от използването на Hitsdelka.bg.

11. Уведомяване на ползвателите

11.1
Hitsdelka има право да променя технологията, дизайна на сайта, както и функционалности на отделните групи изпълнители на услуги без предварително известяване.
11.2
Hitsdelka има право да променя описаните тук условия без предупреждение, като публикува измененията в сайта. Hitsdelka оповестява по електронен път ползвателите само за промени, които прецени за важни.
11.3
Сайтът си запазва правото да изпраща на своите ползватели системни съобщения, свързани с промени и/или нови услуги и предложения от Hitsdelka.
Всяко съобщение или всяко известие, изпращано на ползвателя, относно употребата на сайта, трябва да се осъществява или чрез сайта, или по електронна поща на избрания от ползвателя адрес. Hitsdelka не може да бъде подвеждан под отговорност за недостатъци в комуникацията, причинени от факта, че ползвателят е пропуснал да актуализира данните си в своя потребителски профил или е посочил некоректен имейл адрес при своята регистрация.

12. Конфиденциалност

12.1
Hitsdelka е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и като такъв спазва всички изисквания за конфиденциалност.
12.2
Ползвателят има право на достъп до потребителския си профил и личните си данни и може да модифицира своите данни чрез опцията "Моят профил".
С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
Всеки ползвател декларира, че е съгласен информация, въведена от него в сайта, извън изрично посочената, да бъде достъпна и за останалите ползватели
Приемайки настоящите условия ползвателите, регистрирали се на сайта Hitsdelka.bg, се съгласяват доброволно и недвусмислено предоставените от тях лични данни да се обработват от Hitsdelka.

13. Общи разпоредби

13.1
Правата и задълженията, произтичащи от приемането на Общите условия, не могат да се прехвърлят нито изцяло, нито отчасти на трети лица, освен в случай на сливане или поглъщане.
13.2
Всяко условие или част от условие, за което е доказано, че е неприложимо или несъответстващо на законови разпоредби, ще бъде премахнато от Общите условия, като това няма да рефлектира по никакъв начин върху останалите клаузи от Общите условия.
13.3
Всеки конфликт, отнасящ се до изпълнението или интерпретирането на Общите условия, е изключително в компетенцията на законодателството на РБ.